Verslag Nieuwjaarsbijeenkomst 19 januari 2023

Voor het eerst sinds twee jaren, was het voor de wijkraden weer mogelijk om een nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. Dit jaar samen met ContourdeTwern in De Symfonie. Na het uitspreken van de goede wensen in het algemeen en vooral voor de gezondheid, sprak de voorzitter van de wijkraden, Harrie Meeuwesen, zijn waardering uit voor de inzet van de vrijwilligers en de professionals in Tilburg-Noord, de enthousiaste kern waar het werken in de wijk op steunt.

Een nieuwjaarsbijeenkomst is ook het ideale moment om terug te kijken naar het afgelopen jaar en een blik vooruit te werpen op het nieuwe. 2022 was niet bepaald een jubeljaar. Corona, de oorlog in de Oekraïne en de energiecrisis hadden een deprimerend effect op het afgelopen jaar. Maar ingezoomd op de eigen wijk was 2022 ook een jaar om snel te vergeten. In 2011 sprak de toenmalige wijkwethouder de ambitie uit dat de bestrijding van de armoede, het stimuleren van de werkgelegenheid en de zorg voor het onderwijs de komende jaren veel aandacht zouden moeten krijgen. Nu, drie gemeenteraden verder, zou die boodschap herhaald kunnen worden. Een andere wethouder, dezelfde boodschap. De leefbaarheid in Tilburg-Noord staat nog steeds onder druk. Naast de genoemde aandachtsgebieden, zijn er alleen maar zorgen bijgekomen. De door de Rijksoverheid gewenste decentralisatie van overheidstaken en ambities ten aanzien van stikstof, duurzaamheid, energietransmissie leggen een zodanige druk op de gemeente dat haar slagkracht voor “eigen” beleid steeds meer wordt ingeperkt. Andere overheden, zoals de Provincie “verblijden” Noord met een mestfabriek en met restricties ten aan zien van de bouw van woningen in het buitengebied. Semi-overheidsorganisaties zoals TenneT, leggen extra druk op de leefbaarheid in of nabij de wijk, door de geplande uitbreiding van het overslagstation aan de Sibeliusstraat en de vestiging van een extra station op de Spinder.  De sluiting van de Voedselbank in Tilburg-Noord, was volgens de wijkraden een dieptepunt voor veel gezinnen in de wijk. Ook vanuit de gemeente zijn er volgens de wijkraden niet veel blijde boodschappen gekomen. 5000 woningen erbij in Tilburg-Noord, zonder enig overleg en zonder visie op de ontwikkeling van het gebied, een evenemententerrein in de nabijheid van de Stokhasselt en een groot deel van het overtollige regenwater van Tilburg dumpen we wel in Noord.

De wijkraden hadden de hoop gevestigd op structurele effecten van de vijf doorbraakinitiatieven. Helaas, deze initiatieven zijn tot hun assen blijven steken. De denkbeeldige dijk die opgeworpen is om een verdere aantasting van de leefbaarheid te voorkomen of nog liever te verbeteren, bestaat slechts uit visies, rapporten van universiteiten (het liefst zo ver mogelijk van Tilburg af), pilots en de inzet van gerenommeerde onderzoeksbureaus. De projectleider Pact heeft besloten te kiezen voor een andere baan, wat de continuïteit van deze initiatieven niet ten goede komt. Gelukkig heeft de wijk nog vrijwilligers. En ambtenaren en professionals die bereid zijn hun schouders er onder te zetten. Die voortdurend bezig zijn de gaten in de dijk te dichten. Maar hoe lang lukt dat nog?????
De voorzitter van de wijkraden gaf te kennen niet in de mineur te willen eindigen. Dat is niet het karakter van de wijken, Zij kijken met hoop en verwachting uit naar het nieuwe jaar. 2023.

 

De besturen van de wijkraden hopen en vertrouwen op een vreugdevol en krachtig jaar waarin ze gezamenlijk met de wijkwethouder, de gemeente, de organisaties in de wijk en met de bewoners werk maken van:

 • burgerparticipatie in de wijken waarbij ook de meerderheid wordt gehoord;
 • een integrale gebiedsvisie tezamen met de bewoners in de wijk;
 • het groene karakter van Tilburg-Noord behouden blijft volgens de norm 3-30-300;
 • de vijf doorbraakinitiatieven in 2023 wel voortgang boeken zodat WonenBreburg ze nu wel als een parel in het jaarverslag 2023 kan opnemen;
 • een oplossing voor de geluidsoverlast van het evenemententerrein;
 • dat de mestfabriek niet ongewenst stankoverlast oplevert en er op zijn minst een goed overleg gaat ontstaan;
 • daadwerkelijke ondersteuning van bewoners bij het maken van hun keuzes en in de kosten van duurzaamheid en energietransitie;
 • kinderopvang voor alle gezinnen en ondersteuning van onderwijs en overgang naar het voortgezet onderwijs worden verbeterd;
 • het benadrukken van de kwaliteiten van bewoners en niet hun zwakte;
 • dat Tilburg-Noord nog meer deel uitmaakt van een inclusieve stad, waar lusten en lasten gelijk worden verdeeld;
 • dat ondermijning niet alleen het bedenken van vier scenario’s’ is, maar werkelijk perspectief wordt geboden aan de jongeren in onze wijk in de vorm van cultuur maar vooral ook werkgelegenheid;
 • dat samen met de gemeente een modus wordt gevonden om meer wijkbewoners te betrekken bij de wijkraden. En als de huidige vorm niet meer uitdagend is voor bewoners en jongeren, er voor 1 januari 2025 een aansprekend alternatief komt voor de wijkraden;
 • dat bewoners in de wijk zich geroepen voelen om ook hun schouders er onder te zetten. Volgens onderzoek van Clingendael gaan steeds meer mensen zich richten op hun eigen woonomgeving. De wijkraden spreken de hoop uit dat dit ook tot gevolg heeft dat bewoners zich ook meer willen inzetten voor wijkactiviteiten, zoals de wandelvierdaagse en het Parkfestival, die ten gevolge van het gebrek aan vrijwilligers het afgelopen jaar niet door zijn gegaan.

 

Met deze verwachtingen en hoop werd de toespraak van de voorzitter afgesloten. Er werd vervolgens volop gefietst voor licht (zie artikel andere pagina) en last but not least werd de nieuwe wijkburger bekend gemaakt: Maria Antonietta Gallo. Elders in deze wijkkrant staat een interview met haar. Na de ontroerende huldiging van deze zeer verraste wijkburger volgde een bijzonder gezellig samenzijn.