Alles over stichting Noordraad

 

–  Heikant/Quirijnstok  –

Wat wij zoal doen

  • Mondelinge en schriftelijke contacten met de gemeente en bestuurders;
  • reageren op situaties en omstandigheden in de wijk;
  • overleggen met organisaties in de wijk, bijvoorbeeld organisaties voor ouderen, de politie, winkeliersvereniging;
  • het budget Verrijk Je Wijk beheren en inzetten;
  • organiseren en ondersteunen van evenementen (met name in de Symfonie);
  • bewoners informeren over onderwerpen via bijeenkomsten en artikelen in wijkkrant, e-mail, Facebook en flyers.

Beleidsplan en werkplan

De Noordraad Heikant-Quirijnstok heeft in haar vergadering in februari 2022 het vernieuwde beleidsplan 2022-2025 en het werkplan 2022 vastgesteld. Met de link kunt u het Beleidsplan en Werkplan openen.

Structuur

De Noordraad Heikant-Quirijnstok kent een algemeen bestuur en een klein dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Onder het algemeen bestuur opereren verschillende werkgroepen en zijn kartrekkers van aandachtsvelden actief.

 

Voorzitter, secretaris en penningmeester vergaderen maandelijks nog apart als ‘Dagelijks Bestuur’ om de dagelijkse gang van zaken af te wikkelen en de vergadering van het Algemeen Bestuur voor te bereiden.

Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Noordraad bestaat uit 6-10 leden. Zij vertegenwoordigen de verschillende werkgroepen die deel uitmaken van de Noordraad en de aandachtsvelden waar de raad zich over buigt. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de Noordraad, de werkplannen van de verschillende werkgroepen, de begrotingen, Verrijk Je Wijk-middelen, jaarrekeningen en andere stukken.

Dit bestuur vergadert maandelijks (in De Symfonie). In deze vergaderingen worden actuele (wijk)onderwerpen en aandachtsvelden belicht, brengen de werkgroepen verslag uit van hun werkzaamheden en worden te zetten stappen besproken. De vergaderingen zijn openbaar.

Werkgroepen

Wonen, woonomgeving & verkeer (WWV)

Your Subtitle Goes Here
3

De werkzaamheden van deze werkgroep zijn gericht op de bewoners, de woonomgeving en het verkeer in de wijk. De werkgroep WWV geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente via het bestuur van de Noordraad Bovendien heeft de werkgroep regelmatig overleg met de wijkregisseur van de gemeente.

De leden van WWV willen samen met de bewoners in de wijk een goed leefklimaat en een goede woonomgeving creëren. Als bewoners bepaalde ideeën over de wijk hebben, geeft WWV hierin graag advies. Wanneer bewoners problemen in hun omgeving ondervinden of zelf de weg niet weten om dit gericht aan te kaarten, kan de werkgroep WWV daarbij helpen.

 

Senioren Nieuw Noord (SNN)

Your Subtitle Goes Here
3

De werkgroep SNN is een gezamenlijke werkgroep van de twee wijkraden in Tilburg-Noord (wijkraad Stokhasselt en Noordraad) en behartigt de belangen van ouderen in Tilburg-Noord. SNN streeft daarbij naar het optimaliseren van de leefomstandigheden voor onze ouder wordende bewoner, zodat deze zo lang als mogelijk en gewenst, in een veilige, aangename en bekende woonomgeving kan blijven wonen. Vooral de leefbaarheid voor ouderen in de wijk is een belangrijk oogmerk.

SNN zal waar nodig advies en informatie geven aan de gemeente Tilburg, de wijkraden in Tilburg-Noord, ContourdeTwern en derden die belang hebben bij het wel en wee van ouderen in Tilburg-Noord. Dat gebeurt op velerlei terreinen zoals huisvesting, veiligheid, zorg, thuiszorg, financiën, bereikbaarheid, zelfstandigheid. De werkgroep organiseert ook periodiek voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen. Vaak gebeurt dat in samenwerking met organisaties of instellingen die in de wijk actief zijn. Voorbeelden van thema’s die zo voor het voetlicht zijn en worden gebracht zijn: WMO, thuiszorg, Loket Z, huiselijk geweld, wonen en dementie, veiligheid in en rond de woning en orgaandonatie.

De werkgroep SNN staat niet alleen in de belangenbehartiging van ouderen. Behalve de nauwe banden met de wijkraden in Tilburg-Noord (met afvaardigingen in de Wijkraad Stokhasselt en de Noordraad) neemt SNN ook deel aan het platform ouderen. Hierin komen verschillende organisaties samen zoals de Zonnebloem, de KBO, De Wever, Thebe en ContourdeTwern, de wijkraad Stokhasselt, de Noordraad en SNN. Ook heeft SNN nauwe contacten met de Seniorenraad Tilburg. En de Seniorenraad legt op zijn beurt weer lijntjes met de Tilburgse politiek en met gemeentelijk opererende organisaties (woningbouwcorporaties, GGD, Rode Kruis, etc.).

Hebt u belangstelling voor de werkgroep? Neem dan contact op met Joop van de Ven via: joop.van.de.ven@noordraad.nl

De Huiskamer (alias Evenementen & activiteiten)

Your Subtitle Goes Here
3

Deze werkgroep wil bijdragen aan een plezierig leefklimaat in de wijken Heikant en Quirijnstok. Zij organiseert activiteiten in en rondom het Wijkcentrum De Symfonie zodat dit het bruisend hart van onze beide wijken wordt.

De werkgroep en het activiteitenprogramma van de Noordraad Heikant-Quirijnstok heet voortaan “De Huiskamer“. “De Huiskamer” staat synoniem voor activiteiten in een gezellige huiskamersfeer in Wijkcentrum De Symfonie. We starten maart-april van 2023 en willen een breed scala van activiteiten bieden. Naast kleinschalige activiteiten willen we ook de succesvolle activiteiten uit het verleden zoals het Tonpraotersgala (1 week voor Carnaval) en het Kindercarnaval blijven organiseren. Maar ook nieuwe activiteiten zoals een gezellige Kerstbingo.

Wij zijn ook zeer benieuwd naar wat u als wijkbewoner graag zou willen zien/doen. Mail uw wensen naar: evenementen@noordraad.nl , dan gaan wij ermee aan de slag.
Hebt u een idee dat u graag zelf wilt organiseren en kunt u wel wat financiële ondersteuning gebruiken, kijk dan eens bij de categorie Subsidies voor informatie over Verrijk Je Wijk.

Concrete informatie over onze geplande activiteiten kunt u vinden op deze website onder de categorie Activiteiten.

Heeft u belangstelling om onze werkgroep te komen versterken dan bent u van harte welkom. Stuur een e-mailbericht naar evenementen@noordraad.nl .

 

Kinderdisco

Your Subtitle Goes Here
3

Deze werkgroep organiseert maandelijks een kinderdisco voor kinderen in de leeftijd van de (bovenbouw) van de basisschool. De discoavonden worden gehouden in MFA De Symfonie op de tweede zaterdag van de maand van 20:00 tot 22:00 uur.

Werkgroep Publiciteit

Your Subtitle Goes Here
3

De kleine werkgroep publiciteit zorgt voor het schrijven en de publicatie van artikelen in de Wijkkrant Noord en voor het schrijven van berichten voor deze website. Daarnaast wordt ook gezorgd voor beeldmateriaal, zoals het maken van foto’s.

Wijkkrant Noord

Your Subtitle Goes Here
3

De Wijkkrant Noord is sinds begin 2016 een werkgroep van de wijkraad Stokhasselt en de Noordraad Heikant/Quirijnstok. De werkgroep wordt gevormd door twee leden van de Noordraad, twee leden van de wijkraad Stokhasselt en drie medewerkers van de wijkkrant.

De werkgroep vormt een brug tussen de beide wijkraden en de medewerkers van de wijkkrant. De wijkkrant heeft een redactie, een lay-outgroep, acquisitie en administratie. De werkgroep heeft vooral organisatorische taken voor de realisatie en verspreiding van de wijkraad en heeft invloed op het beleid, de administratie en financiën van de wijkkrant.

 

Zwerfafval

Your Subtitle Goes Here
3

Deze werkgroep heeft tot doel zwerfafval op te ruimen in de wijken Heikant en Quirijnstok. Daarbij hebben de publieke ruimten (zoals parken, groenstroken en toegangswegen naar Noord) prioriteit. De werkgroep bestaat uit ongeveer 14 personen. De werkgroep heeft een jaarplanning en ruimt elke drie weken op werkdagen van 13:30 tot 15:30 uur. Wilt u eens meehelpen of heeft u een verzoek om een bepaalde omgeving van zwerfvuil te ontdoen? Laat het ons weten via carin.van.voorst@planet.nl .

Een klein deel van de werkgroep zwerfafval geeft voorlichting over het onderwerp op basisscholen (groepen 8) in Tilburg-Noord.

 

Aandachtsgebied ondernemers & werkgelegenheid

Your Subtitle Goes Here
3

De Noordraad heeft geen aparte werkgroep voor ondernemers. Wel vertegenwoordigt een bestuurslid het aandachtsgebied in de raad, vooral de winkeliers van het Wagnerplein. Nieuwe ontwikkelingen, knelpunten en successen worden in de Noordraad besproken. De laatste jaren was vooral de vernieuwing van het winkelcentrum en verkeerssituatie rondom het Wagnerplein een veel terugkerend onderwerp in de Noordraad.

De leden van de Noordraad nemen ook deel aan ‘Ondernemerspunt Tilburg-Noord’, waar bewoners van Tilburg-Noord die kansrijke ideeën hebben, ondersteuning kunnen krijgen m.b.t. het opzetten van een eigen onderneming. Ondernemerspunt is een initiatief van o.a. ondernemers, winkeliers, ContourdeTwern, de Beter projecten, de twee wijkraden, R-Newt, gemeente Tilburg en WonenBreburg.

 

Milieu

Your Subtitle Goes Here
3

De Noordraad is voornemens een werkgroep Milieu op te richten. Door de complexiteit van dit aandachtsveld, maar ook omdat er veel nieuwe en ingrijpende zaken op dit terrein op ons afkomen, is een aparte werkgroep Milieu van belang. We denken aan een werkgroep die zich buigt over thema’s als biodiversiteit, groen en ecologisch beheer, afval, de energietransitie. De werkgroep Zwerfafval kan dan worden ondergebracht bij deze nieuwe werkgroep Milieu.

 

 

Jaarplanning vergaderingen 2023:
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (DB) zijn op dinsdagen en starten om 09:30 uur. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn op donderdagen en starten om 19.30 uur. Beide soorten bijeenkomsten vinden plaats in MFA De Symfonie.

Vergaderingen DB (dinsdag) Vergaderingen AB (donderdag)
3 januari 12 januari
31 januari 16 februari
28 februari 16 maart
28 maart 13 april
25 april 11 mei
23 mei 8 juni
20 juni 6 juli
22 augustus 7 september
19 september 5 oktober
24 oktober 9 november
28 november 14 december