MOB-evenemententerrein

In vorige edities van de wijkkrant hebben wij u geïnformeerd over de plannen van de gemeente Tilburg om van het MOB-Complex aan de IJpelareweg (in noord, aan de overzijde van de Midden-Brabantweg) een evenemententerrein te maken. Het gebied is nu nog in handen van de Provincie maar de gemeente gaat het vrijwel zeker kopen. Bewoners en wijkraden zijn niet gecharmeerd van de plannen. Zeker niet na de ervaringen met het Draaimolenfestival in september 2022. Dat heeft tot vele klachten geleid over de geluidsoverlast.

Overleg gemeente met wijkraden

Op 20 september hebben de wijkraden in een brief aan de wijkwethouder de zorgen van de bewoners (van geheel noord) uitgesproken. Veel bewoners hadden de wijkraden namelijk gevraagd om actie te ondernemen. De wijkraden hebben vervolgens in oktober de wijkwethouder uitgenodigd in een bestuurlijk overleg. Daarbij zijn ook bewoners en vertegenwoordigers van hen gevraagd aanwezig te zijn. In die bijeenkomst is de gemeente ingegaan op de schriftelijke vragen van de wijkraden.

 

De belangrijkste gegevens uit het overleg zijn:

  • Er worden op jaarbasis 5 evenementen georganiseerd voor 15.000 bezoekers en daarnaast mogelijk enkele kleinschalige.
  • Hoe vinden geluidsmetingen plaats (met of zonder bastonen)? En wordt er wel rekening gehouden met weerkaatsing van het geluid door de hoge flats. Op nog geen 300 meter afstand van het terrein trillen de radiatoren van de verwarming en dansen de bloempotten op de vensterbank mee.
  • Bewoners vrezen opgescheept te zitten met een evenemententerrein waar het festivalseizoen van april t/m oktober loopt, en festivals te krijgen met veel geluidsoverlast”.
  • Waarom worden de inwoners van Tilburg Noord niet aangemerkt als belanghebbenden? En wordt alleen de natuur genoemd? De evenementenvergunning en de omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan worden door de gemeente verstrekt en liggen voor de duur van 6 weken ter inzage. Als het terrein door de gemeente is aangekocht, wordt een omgevingsplan gestart en in het bestemmingsplan zal dan ook de akoestische ruimte voor evenementen onderbouwd moeten worden.
  • Als nu al de bestaande dienstwoningen worden afgewaardeerd (!), zouden dan ook niet de panden in een voelbare omgeving van zo’n 300 meter in waarde minder worden?
  • Het aantal ingediende klachten in het weekend van september bedroeg 137.
  • De metingen die de gemeente heeft laten uitvoeren, gaven allemaal aan dat voldaan is aan de geluidsnorm uit de vergunning. Is de in de vergunning gestelde geluidsnorm wel reëel? Specialisten, waaronder KNO-artsen, hebben immers al lang gevraagd om eens naar die (wettelijke) geluidsnormen te kijken. Inmiddels hebben ook leden van de Tweede Kamer gevraagd de norm te herzien. De gemeente gaf aan dat de feitelijke klachten moeten worden bekeken. Het is immers belangrijk om het tijdstip van meting in ogenschouw te nemen alsmede hoever je kunt gaan met een objectieve meting.
  • Klachtenmeldingen kunnen tijdens kantoortijden worden gedaan via Fixi en kunnen buiten kantoortijden ingediend worden bij de klachtenlijn van de OMBW. Gezien de hoeveelheid meldingen en het feit dat het netwerk op het terrein regelmatig plat lag, is een groot aantal meldingen in de dagen na het evenement afgehandeld; telefonisch, per mail of via Fixi. De klachtenlijn bellen heeft gedurende het festival geen effect gehad. Met alle frustraties van dien. Bewoners voelden niet dat er maatregelen zijn genomen om de overlast tegen te gaan. De hoeveelheid klachten was bijzonder groot en dan te bedenken dat veel bewoners, met name in de multiculturele wijken niet eens weten hoe ze moeten klagen. En dat ze misschien zelfs niet durven klagen.

Bewonersvereniging Puccinihof zet stappen

Niet alleen de wijkraden hebben het initiatief genomen om in gesprek te gaan met de gemeente. Ook de bewonersverenging Puccinihof heeft stappen gezet die geleid hebben tot een door de gemeente georganiseerde vergadering. Die bijeenkomst vond plaats op 26 januari jongstleden. Daarbij waren namens de gemeente burgemeester Weterings en wethouder Grashoff aanwezig, het bestuur van de bewonersvereniging Puccinihof en vertegenwoordigers van de wijkraad Stokhasselt. De bewonersvereniging heeft gezorgd voor een kort verslag.

Foto Spectrum AV
De vergadering had een open karakter waarbij alle aanwezigen hun standpunten, bezwaren, ervaringen en gevoelens naar voren konden brengen. Alleen de beschikbare tijd vormde een knelpunt. De gemeente gaf er blijk van de klachten serieus te nemen maar tegelijk werd ook duidelijk dat de aankoop van het MOB-terrein niet ter discussie staat. Wel werd duidelijk dat het aantal evenementen en bezoekers – genoemd in de gemeentelijke stukken van 2018 – intussen aanzienlijk naar beneden is bijgesteld. Uitgangspunten daarbij zijn hinder/geluidsoverlast voor de omgeving en behoud/respect voor de natuurlijke omgeving van het MOB-terrein.

Afgesproken is dat voor de te verlenen vergunningen bewoners en belanghebbenden nadrukkelijk bij het proces worden betrokken. Dat geldt ook voor een bedrijf dat gespecialiseerd in akoestisch metingen. Er wordt met diverse scenario’s rekening gehouden waarbij ook het in verschillende richtingen plaatsen van het podium en de apparatuur maar ook met weersomstandigheden. Dat laatste omdat er factoren zijn die het dragen van het geluid en daarmee de overlast beïnvloeden. De gemeente heeft aangegeven dat vertegenwoordigers van de bewoners erbij betrokken worden en dat zij invloed kunnen uitoefenen op de vergunning van het komende Draaimolenfestival. Mocht het evenemententerrein er definitief komen (waar het dus naar uitziet) dan moeten we opnieuw in overleg gaan.