Jongeren Op Gezond Gewicht – JOGG

Jongeren Op Gezond Gewicht – JOGG
Al sinds 2013 is JOGG actief in Tilburg-Noord, toen nog alleen in de voormalige focuswijk Stokhasselt. Inmiddels in heel Tilburg. Tijd om het werk onder uw aandacht te brengen. Wat is JOGG en wat doet JOGG? JOGG bestaat uit een netwerk van organisaties, die willen werken aan een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving door te letten op voeding en bewegen, in het bijzonder van kinderen. Het geheel staat onder leiding van een regiegroep. De gemeente die een bestuursakkoord sloot met als titel Gezond en Gelukkig 2018-2022 vindt in de JOGG-aanpak een instrument om de voornemens te helpen uitvoeren.

Eerste acties JOGG
Toen in 2013 in de Stokhasselt de eerste stappen werden gezet, werd er vooral gekeken naar kinderen in de basisschoolleeftijd. Er waren en zijn immers in wijken met een aanzienlijk aantal minder draagkrachtige gezinnen, grote verschillen in eetgewoontes en er is vaak geen geld om naar sportclubs te gaan. Ook kan er bij ouders nog veel onwetendheid zijn. Zo worden er te veel frisdranken met veel suiker gedronken. Een van de eerste acties was dan ook het stimuleren van het drinken van water. Kinderen kregen een bidon en mochten zelf water tappen. Om dit te bevorderen werden op schoolpleinen en openbare plaatsen watertaps aangelegd. Je vindt deze nog in bijvoorbeeld de Corellistraat, Bartokstraat en Offenbachstraat. Om kinderen zo ver te krijgen moest er heel wat missiewerk worden verricht. In een werkgroep kwamen vertegenwoordigers van scholen (vaak vakleerkrachten), de GGD, ContourdeTwern en de wijkraad Stokhasselt bij elkaar om strategieën te bespreken. Ook het bewegen had veel aandacht. Naast de scholen kreeg ook Buurtsport daarin een rol. Scholen werden gestimuleerd om een certificaat te halen voor hun prestaties, met name de prestaties van de kinderen. U zult zich afvragen hoe deze worden afgemeten. Welnu, regelmatig neemt de GGD gezondheidstoetsen af bij de jeugd in Tilburg en hieruit zijn vorderingen te lezen, hoewel nog kwetsbaar. Ik herinner me een uitspraak van een van de leerkrachten na de eerste lockdown: “Bij een aantal kinderen is het gewicht weer toegenomen o.a. door het te weinig bewegen!”. De GGD heeft als partner ook een rol bij het indiceren van kinderen die extra aandacht nodig hebben.

Gezonde snoeptomaatjes, foto gemeente Tilburg

Vervolgacties JOGG
Al snel na het begin ging de aandacht ook uit naar sportkantines, wijkcentra, kinderdagverblijven en het voortgezet onderwijs. Dat was geen gemakkelijke stap. Het weglaten of vervangen van bijvoorbeeld de vette hap is en was daar een aanslag op de sympathie én op de omzet. Toch zijn ook daar successen bereikt. Zo loopt sportcentrum De Drieburgt voorop en is de Cobbenhagenmavo een van de eerste scholen van voortgezet onderwijs die de JOGG-aanpak heeft overgenomen.
Inmiddels is het aanbod gericht op de hele stad en wordt er volop samengewerkt. We geven een paar voorbeelden. Basisschool Noorderlicht aan De Schans houdt elk jaar een Noorderlicht-festival waarbij – elk jaar met een ander thema – een relatie gelegd wordt tussen de school en de omgeving. Helaas kon deze vorig jaar vanwege corona niet doorgaan maar afgelopen jaar lukte dat wel. Al waren de deelnemende organisaties enigszins beperkt, er werden wel workshops verzorgd door buurtbewoners en door de werkgroep Zwerfafval van de Noordraad. En door Buurtsport werd er een BMX – fietsenrace opgezet.
Een tweede voorbeeld is het regionale Dikke Mik–project. Dit is een ontbijtproject (dat nog in de pilotfase verkeerd) waarbij op een viertal scholen in Tilburg, o.a. De Vlashof, aan een twaalftal gezinnen een ontbijt wordt aangeboden. Eenmaal per week wordt een ontbijt op school of in de omgeving verzorgd en voor de andere dagen is er een pakket met ingrediënten om zelf voor het ontbijt te zorgen. De doelstelling is breed: gezond ontbijten, op een goede manier samen aan tafel gaan en ook structuur aanbrengen in eet-en leefgewoontes. De pilot moet leren hoe verder om te gaan met dit initiatief – dat helaas door corona ook tijdelijk moest worden afgeblazen. Maar de eerste ervaringen zijn positief. Dusdanig dat nu ook met basisschool De Lochtenberg – als tweede school in Noord – wordt gesproken over een eventuele deelname.
Maar ook andere acties in de wijk kunnen gesteund worden door JOGG, zoals de avondvierdaagse of een te organiseren sporttoernooi. Dat alles ten behoeve van de jeugd tussen 0 en 19 jaar!