DE INFORMATIEMARKTEN HEBBEN VEEL OPGELEVERD

De informatiemarkten die in mei en juni in de drie wijken in Tilburg-Noord zijn gehouden, hebben ons als organisatoren veel informatie opgeleverd. Informatie en wensen die bezoekers via vragenlijsten post-its bij ons hebben achtergelaten. Hieronder volgt een overzicht van de meeste opmerkingen die we hebben ontvangen.

 1. Wat is het fijne aan Tilburg-Noord?
  Tilburg-Noord heeft mooie en goede eigenschappen die veel bezoekers waarderen. Het is vooral een groen stadsdeel met veel ruimte en rust. Het ligt dicht bij het buitengebied met mooi natuurgebieden. In de wijk zijn verschillende parken die voor wandelplezier zorgen. Niet alleen het buitengebied is dichtbij. Het centrum van de stad ligt op fietsafstand. En ook de voorzieningen in de wijk zijn per fiets goed bereikbaar.
  Noord is multicultureel en divers. Heel veel bezoekers hebben aangegeven in Noord te willen blijven wonen. Vooral de bezoekers uit Quirijnstok uitten zich positief over de ruimte, het groen en de veiligheid in de wijk.
 2. Over de bouwplannen van 5.000 nieuwe woningen:
  Er moet aandacht zijn voor starters en senioren. Door vooral door voor senioren (veel genoemd) kleine woningen te bouwen wordt doorstroming mogelijk. Help mensen die in een te groot huis wonen de overstap te maken naar een kleine woning met financiële prikkels. Dat kan door de huur gelijk te houden of met een verhuissubsidie. Voor kleine woningen kan gekeken worden naar andere (samen)woonvormen. Bezoekers willen duidelijk een grote differentiatie van soorten woningen; groot, klein, voor gezinnen en kleine huishoudens, koopwoningen en huurwoningen, circulaire en levensloopbestendige woningen.
  De nieuwe woningen moeten de ruimte krijgen en niet in lange rijen dicht bij elkaar staan. Ook wordt een goede mix van bewoners geadviseerd (autochtoon, migratieachtergrond, jong en oud) waarbij ook aandacht is voor mensen met een beperking. De voorkeur van de meeste (oudere?) bezoekers gaat uit naar kleine woningen voor senioren maar ook (luxe) appartementen worden genoemd. Wat betreft de sociale woningbouw moet deze beter over de stad worden verdeeld. Voor de wijk Stokhasselt zouden er geen sociale woningen gebouwd hoeven te worden. Met doorstroming van kleine huishoudens en senioren zouden er weleens voldoende gezinswoningen vrij kunnen komen.
  Bij nieuwbouw moet aandacht zijn voor de duurzaamheid van de woningen en gebruik van duurzame bouwmaterialen. Als het gaat om verdichting weten bezoekers nog wel plekken te vinden waar nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden. Verdichting zal wel moeten, zeggen sommige bezoekers. De woninguitbreiding mag niet ten koste gaan van het groen.
 3. Welke wijkvoorzieningen en verbeteringen, zijn nodig in Tilburg-Noord?
  Een heel veel genoemd punt is meer horeca. Vooral terrasjes, een theehuis maar ook met name horeca (restaurants) van goede kwaliteit. Wat nog meer? Meer leuke voorzieningen langs het kanaal bijvoorbeeld. En kan de Fanfare (bij zorgcentrum De Heikant) niet heropend worden? En wat te denken van een parkcafé a la de 7 Geitjes. Culturele voorzieningen zijn ook diversen keren geopperd en meer en betere ontmoetingsplekken, en luxere winkels. Maar ook (grotere en omheinde) speelplekken, sportvoorzieningen en faciliteiten voor jongeren en ouderen. En openbare toiletten.
  En iemand schrijft dat de voorzieningen gelijke tred moeten houden met de bewonerstoename. Er zijn nu al te weinig huisartsen; met meer bewoners moeten er meer medische voorzieningen komen. Ook kinderopvang is genoemd. Vooral in de wijk Stokhasselt wordt gepleit voor gratis kinderopvang.
 4. Verbeteringen op het gebied van verduurzaming
  Groene daken, groene gevels, geveltuintjes, boomspiegeltuintjes, kleine parkjes, meer groene tuinen, bloemen, wandel- en fietspaden; het zijn allemaal wensen. Maar ook inzetten op het verwijderen van tuintegels is belangrijk. In elk geval moet het huidige groen behouden blijven maar het creëren van een nóg groenere wijk heeft de voorkeur. En dan mag ruimte voor groen ook wel met minder auto’s. Het Von Weberpark moet blijven bestaan. In Stokhasselt moet het Ypelaerpark voor alle wijkbewoners blijven en niet speciaal voor jongeren worden ingericht.
  Naast verduurzaming op het gebied van groen is ook de energietransitie genoemd. Er is vooral behoefte aan duidelijkheid op individueel /woningniveau.
 5. Verkeer                                   
  De verkeersproblemen bij het Wagnerplein is een punt van zorg en ergernis van heel veel bezoekers. Een goede doorstroming van verkeer en veilig oversteken zijn vooral in de wijk Heikant veel genoemd. Maar ook parkeervoorzieningen moeten niet vergeten worden. Bezoekers raden een betere handhaving aan van 30 km en andere verkeersovertredingen. Maar ook een betere scheiding van auto’s en fietsen.
 6. Sociaal
  veel genoemd in Heikant en Stokhasselt: bestrijding van armoede en zorgen voor banen vooral voor mensen die in armoede leven. Voor de bestrijding van armoede kan ook vrijwilligerswerk een optie zijn. En daar mag de gemeente best een toeslag voor geven. Los van werk of vrijwilligerswerk zijn zinvolle bezigheden belangrijk, ook voor ouderen. Jongeren zouden meer een stem moeten krijgen in de volwassen wereld en er zouden meer voorzieningen moeten komen voor de jeugd zoals jeugdhonken, hangplekken, sportlocaties. Help bewoners hun talenten te ontwikkelen. En stimuleer sociale activiteiten.
  Overlast zou verminderd moeten worden en sociale veiligheid verbeterd. Bij de informatiemarkt in de wijk Heikant (RTH) was een vertegenwoordiger van de politie aanwezig om over veiligheid in en om het huis te praten. Diverse bezoekers hebben aangegeven graag een vervolggesprek te willen. Het multiculturele karakter van de wijk heeft gezorgd voor veranderingen in het straatbeeld maar dat karakter wordt tevens omarmd. 

Dat was een flink opsomming van hetgeen de bezoekers aan voorstellen en opmerkingen hebben ingediend. De punten die hier zijn genoemd zijn in de regel door meerdere personen aangedragen. Een volgende keer laten we weten wat we gaan oppakken en hoe we dat gaan doen.