Huisvesting arbeidsmigranten Bundersestraat

De plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten aan de Bundersestraat in Tilburg-Noord gaan zo goed als zeker door. De gemeente heeft toestemming gegeven om tijdelijk van het bestemmingsplan af te wijken zodat een vergunning afgegeven kan worden voor de bouw van een logiescomplex voor 416 werkmigranten voor de periode van 10 jaren.

Hoe kwam het tot stand?
In het voorjaar van 2019 werden de eerste plannen in een tumultueuze bijeenkomst aan omwonenden gepresenteerd. Kort daarna is een bewonersklankbordgroep opgericht die aan de slag is gegaan met vooral de sociale en verkeerstechnische kanten van de plannen. Hiermee kwam het proces in een wat rustiger vaarwater. Maar uiteindelijk hebben 11 organisaties inclusief bewoners in juni 2020 bij de gemeenteraad een zienswijze ingediend. Hiertoe behoorden ook de gezamenlijke wijkraden van Tilburg-Noord. In de zienswijze van de wijkraden is met name ingegaan op het bestemmingsplan (dat niet strookt met de bouw van dit complex), de sociale gevolgen voor de wijk, de belangen van bewoners en de voorwaarden waaraan de gemeente (in het bestemmingsbesluit) nog niet heeft voldaan. De wijkraden staan wel op het standpunt dat migranten die in onze stad of regio werkzaam zijn, recht hebben op fatsoenlijke en voldoende huisvesting. En als aan de juiste voorwaarden wordt voldaan kan ook Tilburg-Noord daaraan een bijdrage leveren.

Impressie locatie arbeidsmigranten Bundersestraat

Mondelinge toelichting zienswijze
Begin 2021 waren de gezamenlijke wijkraden in de gelegenheid om hun zienswijze bij de gemeenteraad mondeling toe te lichten. Harrie Meeuwesen, voorzitter van de beide wijkraden, heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt. Hij heeft in zijn betoog vooral aandacht gevraagd voor de sociaal-maatschappelijke gevolgen voor de wijk en benadrukt dat een goede begeleiding op dat terrein onontbeerlijk is. Kritiek gaf hij op de geringe moeite die de gemeente heeft genomen om wijkorganisaties en omwonenden bij de plannen en het proces te betrekken. Dit strookt niet met ontwikkelingen en initiatieven in Noord zoals PACT-aanpak en Wijk aan Zet. De wijkraden willen bovendien antwoorden op de vragen die zij in de Zienswijze hebben gesteld. Toegezegd is ook dat de wijkraden deel zullen nemen aan een op te zetten stuurgroep

Verdere plannen gemeente
Naast een logiescomplex aan de Bundersestraat heeft de gemeente ook een besluit genomen over de voorziening aan de Dongenseweg (voor 700 werkmigranten). De gemeente heeft nog vijf locaties in beeld. In totaal moeten 3600 tot 5000 werkmigranten in Tilburg gehuisvest worden.