Hoogspanningsnet tilburg noord – best – eindhoven Bewoners mogen meedenken met nieuw tracé

TenneT is als landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet. In Brabant wordt o.a. de bovengrondse verbinding van Tilburg Noord naar Best vervangen door een ondergrondse verbinding op een nieuw traject. Deze aanpassing is nodig vanwege de groeiende vraag naar elektriciteit en omdat de huidige verbinding over een paar jaren toe is aan groot onderhoud.


Voorlopig voorkeursalternatief op digitale kaart

In het voorjaar van 2019 is een voorlopig voorkeursalternatief gekozen door de gemeenten en de provincie. Dit tracé ligt ten zuiden van de A58. Medio 2019 zijn hierover informatieavonden gehouden. Daarna is TenneT gestart met het vinden van het definitief voorkeurstracé. Dit gaat in overleg met de omgeving, zoals overheden, natuurorganisaties, grondeigenaren, belangenorganisaties en omwonenden. Ook worden de vragen en opmerkingen meegenomen die zijn gesteld tijdens de informatieavonden en via de website van TenneT. Zo kan goed rekening worden gehouden met specifieke eisen van belanghebbenden.

Op de interactieve kaart (https://tennet.projectatlas.app/tilburg-best/tracekaart?map=51.532192,5.176380,10.8,0,0 ) is aangegeven waar verwacht wordt dat het voorkeurstracé gaat komen. Op deze kaart kunt u tot in detail inzoomen. Op de plaatsen waar nog geen voorkeurstracé staat is nog geen voorlopige keuze gemaakt en vindt nog overleg plaats. Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan op de kaart op ‘denk mee’. U kunt zelf een reactie plaatsen maar ook de reacties van anderen bekijken.

Ontwikkelen voorkeurstracé

Om tot een definitief voorkeurstracé te komen wordt veel overleg gevoerd.

  • Op locaties waar nog meerdere mogelijkheden zijn voor het tracé of waar concrete vragen spelen worden bewonersbijeenkomsten gehouden. Binnen bepaalde kaders wordt samen met bewoners gekeken naar de opties. Daarbij wordt ook gevraagd om specifieke kennis van het gebied. Hier worden omwonenden op basis van hun huisadres per brief voor uitgenodigd. Deze locaties zijn tot stand gekomen naar aanleiding van vragen van omwonenden op informatieavonden in juni en via de interactieve kaart en waar meerdere opties technisch en ruimtelijk uitvoerbaar zijn. De volgende bijeenkomsten zijn nu gepland: Moergestel omgeving Broekzijde, Koppelpunt/hoogspanningsstation Oirschot 150 kV, Van Oirschot Gijzelaar naar nieuw koppelpunt/station Oirschot 150 kV. Indien er behoefte is aan bijeenkomsten op andere locaties dan worden ook die gepland. Daarover kan contact opgenomen worden met TenneT.
  • Overleggen met grondeigenaren en gebruikers over detaillering van het tracé. Daarbij wordt gesproken over de ligging, zowel de exacte locatie als de aanlegdiepte.
  • Gesprekken tussen grondeigenaren en rentmeester van TenneT over betredingstoestemmingen voor de grondonderzoeken. Tijdens deze gesprekken wordt onder andere  ingegaan op de exacte ligging, aanlegmethode, aanrijroutes en gevolgen voor de grondeigenaar. Indien er vragen zijn over het tracé worden deze toegelicht.
  • Op de actuele interactieve kaart (Klik hier om de kaart te bekijken) is aangegeven waar  verwacht wordt dat het voorkeurstracé gaat komen. Op deze kaart kunt u tot in detail inzoomen en kunt u vragen stellen over het voorkeurstracé maar ook zorgen en suggesties  delen. Hier kunt u ook aar reacties van anderen kijken.


Grondonderzoeken

Om tot definitieve tracékeuze en ontwerp te komen wordt grondonderzoek uitgevoerd. Hiervoor is opdracht gegeven aan Antea. Daarbij wordt naar een aantal zaken gekeken, zoals bodemgesteldheid, geotechnische waarden, grondwaterstand, archeologische waarden en verontreinigingen. Deze onderzoeken worden in de periode september 2019 tot en met maart 2020 uitgevoerd. Voordat deze onderzoeken uitgevoerd worden zijn betredingstoestemmingen van de grondeigenaren nodig. Indien dit uw grond betreft wordt u daar vanzelf voor benaderd. Met de rentmeester kunt u ook afspraken maken over aanrijroutes, praktische suggesties en/of verbeteringen en andere zaken die voor u van belang zijn.

Planning

  • Keuze voorkeurstracé (december 2019)
  • Informatieavonden over definitief voorkeurstracé (begin 2020)
  • Opnemen in bestemmingsplannen van ondergrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord, Best en Eindhoven Noord en hoogspanningsstation Oirschot 150kV. De bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Best en Eindhoven Noord blijft bestaan (eerste helft 2020).
  • Aanleg van de nieuwe ondergrondse verbinding tussen Tilburg Noord – Best (2021/2023).
  • Verwijdering van de bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en Best, nadat de nieuwe ondergrondse verbinding in bedrijf genomen is (2024).

Meer informatie en meedenken over het project
Meer informatie over het project is te vinden op de website www.tennet.eu/tilburg-best Hier kunt u onder andere de factsheet en brochures van het project downloaden en de projectkaart vinden. Heeft u meer vragen of suggesties? Dan kunt u contact opnemen met TenneT via 0800 836 63 88 (gratis) of servicecenter@tennet.eu onder vermelding van ‘Tilburg Noord – Best’.


Meer informatie: 
Voor meer informatie kunt u contact op met TenneTCCC via TenneTCCC@tennet.eu of www.tennet.eu .