Burgerparticipatie bij uitbreiding Wagnerplein

Burgerparticipatie bij uitbreiding Wagnerplein
Het Wagnerplein krijgt over enkele jaren opnieuw een uitbreiding. Projectontwikkelaar BPD en de gemeente Tilburg onderzoeken de mogelijkheden van een uitbreidingsplan en op korte termijn volgen besluiten.

Bijeenkomsten met bewoners
De bewoners worden bij de plannen betrokken en hebben op 13 september een online bijeenkomst kunnen bijwonen. Vooral de plannen voor 270 nieuwe woningen, de functie van het Von Weberpark, het verkeer en de parkeervoorzieningen zijn belangrijke onderwerpen. Op 24 november heeft een fysieke bijeenkomst voor bewoners plaatsgevonden over de sociaal maatschappelijke kanten zoals voorzieningen voor ontmoetingen en ruimte voor maatschappelijke initiatieven. Er komt nog een vervolgbijeenkomst maar er wordt gewacht op de mogelijkheid om dat ook weer fysiek te kunnen doen. Dat is namelijk een wens van meerdere deelnemers.
Maar nog even terug naar de bijeenkomst van 24 november, door de gemeente genoemd ‘wijkbrede participatie Wagnerpleinprimair bedoeld voor het ophalen van het sociaal maatschappelijk programma voor de toekomstige ontwikkeling’. Met andere woorden; voor de sociale kanten van de uitbreiding. En dus niet voor de flinke nieuwbouwplannen en ook niet voor de verkeerssituatie, noch de parkeervoorziening(en). De wijkbewoners mogen zich alleen bemoeien met de toeters en de bellen.
Hier zijn we als Noordraad niet blij mee en we hebben dat op 20 december schriftelijk laten weten aan de projectleider van de gemeente. Nou ja, in nette bewoordingen dan en met de volgende strekking.

Strekking brief aan de projectleider
De Noordraad constateert dat de bewonersparticipatie m.b.t. de plannen voor het Wagnerplein en haar directe omgeving, in het bijzonder de communicatie met zo mogelijk alle bewoners, minimaal is. Issues als nieuwbouw, bouwmassa’s, verkaveling, Von Weberpark, verkeer, parkeren en groen worden alleen met het bewonersklankbord Wagnerplein besproken. De bewonersparticipatie en communicatie met en naar de wijkbewoners blijft daarmee onderbelicht.


Impressie BPD, de rode gebouwen zijn toekomstige gebouwen

In het hele proces (van burgerparticipatie) wordt communicatie via de gebruikelijke media als Facebook, een website, de wijkkrant, e.d. met de wijkbewoners maar minimaal toegepast. Te denken valt ook aan enquête- en inventarisatiemogelijkheden in het winkelcentrum zelf.
Het gebruik van de communicatiemiddelen om informatie op te halen is tot op heden zeer beperkt geweest. De Noordraad wijst erop dat er bij de visie op de stedelijke ontwikkeling (die op 13 december door de gemeenteraad werd aangenomen) juist door de gemeenteraad is aangedrongen op een zo breed mogelijke bewonersparticipatie. Bij een zo breed mogelijke bewonersparticipatie denken wij ook aan ondernemers, bezoekers van het Wagnerplein en het Von Weberpark en niet te vergeten de verkeersdeelnemers, inclusief de gebruikers van het openbaar vervoer vanwege het busstation.

Het gebied van het Wagnerplein en haar directe omgeving ligt centraal in Tilburg-Noord en bevat voorzieningen zoals het sportcomplex De Drieburgt, de bibliotheek en het gemeenteloket. Veel bewoners hebben daar een gevoel bij; hier ligt een economische, maatschappelijke en emotionele binding. En dan verwachten we initiatieven van de gemeente om echte en zinvolle bewonersparticipatie te realiseren zodat alle wijkbewoners betrokken kunnen worden in dit voor hen relevante proces van vernieuwing en naar wij hopen, verbetering van Wagnerplein en omgeving.

U kunt reageren
Wilt u als wijkbewoner naar de Noordraad reageren? Stuur dan een bericht naar: secretariaat@noordraadhq.nl . Wij verzamelen alle berichten (dat kan anoniem) en gaan er mee aan de slag.