Brief wijkraden Noord aan het college

In de Najaarsconferentie die in 2017 werd georganiseerd in Het Ronde Tafelhuis onder voorzitterschap van de oud-burgemeester Peter Noordanus, is met name door hem aangedrongen op concrete acties voor de verbetering van de leefsituatie in Tilburg-Noord. De oud-burgemeester was wars van wollige visiedocumenten.

De beide wijkraden in Tilburg-Noord volgen met grote belangstelling de ontwikkelingen in het kader van het Pact. Daarbij is het eigen Manifest een toetssteen. Het valt beide wijkraden daarbij op dat de grote activiteiten vooral gericht zijn op een fysieke aanpak van de wijk met het jaar 2040 in het vizier. De wijkraden onderschrijven de doelstellingen en activiteiten van de gemeente, maar missen concrete activiteiten die gericht zijn op het welzijn, hier en nu. Het kan niet zo zijn dat mensen moeten wachten tot 2040 op verbeteringen op het terrein van onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg, werkgelegenheid en inkomen. Op deze terreinen hebben de wijkraden al eerder suggesties gedaan, maar deze wachten nog steeds op initiatieven vanuit de gemeente en de organisaties die actief zijn in de wijk. Op enkele terreinen hebben de wijkraden zich eerder ook gewend tot de betreffende wethouders, maar ook van hen kwam er geen reactie. De wijkraden realiseren zich dat de coronatijd barrières opwerpt, maar het is het zeker een tijd van nadenken.

Daarom hebben de beide wijkraden besloten om via een brief bij het college van Burgemeester en Wethouders aan te dringen op concrete acties op het beleid van Onderwijs. Kinderopvang, Werkgelegenheid/scholing, Armoede en Gezondheid. We houden u op de hoogte van de reacties en hopelijk ook van activiteiten van de gemeente.